Pressmeddelanden

Beslut om avnotering av aktierna i MoxieTech Group AB

Regulatoriskt

MoxieTech Group AB, organisationsnummer 556647-6957, har den 16 januari 2020 till Nasdaq Stockholm AB inkommit med en ansökan om avnotering av dess aktier från Nasdaq First North Growth Market. I enlighet med punkt 2.8 i Nasdaq First North Growth Market Rulebook beslutar Börsen att godkänna Bolagets ansökan om avnotering av dess aktier, kortnamn MOXI, ISIN-kod…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 AUG-OKT 2019/2020

Regulatoriskt

Perioden aug-okt · Omsättningen uppgick till 57,7 MSEK (65,2) vilket motsvarar en minskning om 12% (-2%) · Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,1 MSEK (1,3) vilket ger en EBITDA-marginal om 3,6% (2,0%) · Resultat efter skatt uppgick till -1,2 MSEK (-1,8). Resultatet har under perioden belastats med avskrivningar om 2,6 MSEK (2,7). · Kassaflödet…

Läs mer

MoxieTech group ab (publ) årstämma 10 oktober 2019

Regulatoriskt

MoxieTech Group AB (publ) höll torsdagen den 10 oktober 2019 årsstämma, varvid följande beslut fattades: 4. Godkännande av dagordning Stämman godkände dagordningen. 5 Val av justeringsmän Till justerare valdes Ronny Siggelin. Mikael Norberg skrev protokollet. 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse…

Läs mer

Avsikt att ansöka om avnotering

Regulatoriskt

Med Moxietech’s aktieägares bästa i fokus kommer styrelsen för MoxieTech Group AB (publ) (”Bolaget”) efter diskussion med Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) att besluta om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North. Som skäl till detta anför styrelsen följande: - Begränsad likviditet i aktien. Nasdaq har vid upprepade tillfällen ombett Bolaget att…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 MAJ-JULI 2019/2020

Regulatoriskt

Perioden maj-juli · Omsättningen minskade till 53,1 MSEK (60,9) vilket motsvarar en minskning om -13 % (11%) · EBITDA uppgick till -0,7 MSEK (-0,9) vilket ger en EBITDA-marginal om -1,3% · EBITDA, exklusive investeringen på Work and Passion AB uppgick till 0,8 MSEK (1,7) vilket ger en EBITDA-marginal om 1,5% (2,9). · Resultat efter skatt…

Läs mer

Avbruten kapitalisering av Work and Passion

Regulatoriskt

Den tidigare kommunicerade (5 april 2019 kl.13:00) kapitaliseringen av Work and Passion AB har avbrutits. MoxieTech Group AB (publ) har arbetat intensivt med att få till en kapitalisering av dotterbolaget Work and Passion AB. Syftet med kapitaliseringen var att öka utrullningstakten avseende den digitala tjänsten Wappare. Anledningen är att man inte lyckats attrahera det kapital…

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018/2019

Regulatoriskt

Perioden feb-apr · Omsättningen uppgick till 60,3 MSEK (65,8) vilket motsvarar en minskning om -8% (37%) · EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (2,4) vilket ger en EBITDA-marginal om 1,9 % (3,7) · EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 3,8 (4,2) vilket ger en EBITDA-marginal om 6,3% (6,4%) · Resultat efter skatt…

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE ELEVHÄLSA TECKNAR NYTT TREÅRIGT AVTAL

MoxieTechs affärsområde Elevhälsa har tecknat ett treårigt avtal avseende Vårdgivarentreprenad med skolkoncernen PPS Power Planning System AB, där affärsområdet sedan en längre tid tillbaka haft ett samarbete gällande bemanningstjänster. PPS Power Planning System AB äger och är huvudman för grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Utöver de skolor som tillkommer under avtalsperioden…

Läs mer

MoxieTechs största satsning i samarbete med Arbetsförmedlingen

HR-tech satsningen Work and Passion AB kan idag meddela att man tecknat avtal med Arbetsförmedlingens enhet för digital matchning, JobTech Development, gällande samarbete för att synkronisera teknik och nå ännu fler kandidater. Över 17 000 kandidater har redan registrerat sig för att bli headhuntad av arbetsgivare som letar personal på wappare.se. Samarbetet innebär en tät…

Läs mer

MoxieTech Group AB (Publ) ser över kapitalstrukturen i bolagets största satsning, Work and Passion AB.

Regulatoriskt

Styrelsen har utsett en finansiell rådgivare med uppdrag att kapitalisera dotterbolaget Work and Passion AB. Genomförandet av transaktionen förväntas ske inom sex månader. Syftet med kapitaliseringen är att öka utrullningstakten avseende den färdigutvecklade produkten. MoxieTech’s dotterbolag Work and Passion har lanserat en digital HR-tjänst med namnet wappare.se. Wappare.se är en helt ny mötesplats där passiva…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 NOV-JAN 2018/2019

Regulatoriskt

Perioden nov-jan · Omsättningen uppgick till 63,2 MSEK (64,6) vilket motsvarar en minskning om -2% (31%) · Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,2 MSEK (2,1) vilket ger en EBITDA-marginal om -3,5 % (3,2%) · EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 0,1 MSEK (2,1) vilket ger en EBITDA-marginal om 0,2 %…

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE ELEVHÄLSA TECKNAR NYTT TREÅRIGT AVTAL

MoxieTechs affärsområde Elevhälsa har tecknat ett nytt treårigt avtal avseende Vårdgivarentreprenad med nya skolkoncernen Dibber Sverige AB. Dibber/Læringsverkstedet är ett familjeägt norskt företag som är under etablering i Sverige. Dibber kommer fortsätta köpa befintliga skolor i Sverige att integrera i sin verksamhet. Dibber har idag 15 skolor i Sverige med ca 2000 elever. Utöver de…

Läs mer

Förnyat förtroende för MoxieTechs AB:s Affärsområde Elevhälsa

Regulatoriskt

Kunskapsskolan i Sverige AB har idag förlängt sitt samarbete med SkolPool Sverige AB. Signeringen av ytterligare en avtalsomgång på tre år är den tredje förlängningen på rad. Kunskapsskolan och SkolPool kommer att fortsätta sitt nationella samarbete de kommande tre åren med en option på förlängning på ytterligare två år. SkolPool är genom avtalet fortsatt vårdgivare…

Läs mer

Work and Passion har idag signerat samarbetsavtal med Metrojobb

Regulatoriskt

HR-tech satsningen Work and Passion AB kan idag meddela att man tecknat avtal med Metrojobb, en del av Metro Media House AB, gällande samarbete för att erbjuda kandidater ett mervärde i rekryteringsprocessen. Metrojobb har länge varit en ledande aktör inom platsannonser i Sverige och via sin styrka som internationellt mediehus når man målgruppen via traditionella…

Läs mer

Delårsrapport Q2 aug-okt 2018/2019

Regulatoriskt

Perioden aug-okt · Omsättningen uppgick till MSEK 65,2 (66,7) vilket motsvarar en minskning om -2% (55%) · Resultat före avskrivningar. EBITDA, uppgick till 1,3 MSEK (4,6) vilket ger en EBITDA-marginal om 2,0 % (6,9%) · EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 3,5 MSEK (4,6) vilket ger en EBITDA-marginal om 5,3 % (6,9)…

Läs mer

Wapparen som blir VD

Martina Zetterkvist VD Work and Passion Tech och kommunikationsveteranen Martina Zetterkvist utses till VD för startup-företaget Work and Passion. Hennes uppdrag blir att lansera den nya digitala plattformen wappare.se, en tjänst för företag och rekryterare som söker motiverade erfarna kandidater lättillgängligt och snabbt. Det är också den första tjänsten där kandidaten får betalt under hela rekryteringsprocessen.

Läs mer

Likviditetsgarantavtal

Regulatoriskt

Härmed tillkännager MoxieTech Group AB (publ) att mellan Pareto Securities AB, organisationsnummer 556206-8956, och MoxieTech Group AB, organisationsnummer 556647-6957, träffat avtal om åtagande för Pareto Securities AB att vara Likviditetsgarant i Bolagets aktie. Avtalet träder i kraft 2018-11-01. För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef Email: [email protected]: Telefon: +46 (0)73 436 81 01: Denna…

Läs mer

MoxieTech Group AB (publ) höll onsdagen den 10 oktober 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Regulatoriskt

§ 7 Incitamentsprogram för anställda Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med en majoritet av minst nio tiondelar av de såväl avgivna som företrädda rösterna att godkänna styrelsens förslag om att införa incitamentsprogram för anställda inom MoxieTech koncernen genom; - emission av högst 260 000 teckningsoptioner till antingen anställda inom MoxieTech-koncernen eller till helägt dotterbolag. Varje…

Läs mer

Delårsrapport, Q1 2018/2019

Regulatoriskt

Perioden maj-juli · Omsättningen ökade till 60,9 MSEK (55,0) vilket motsvarar en ökning om 11 % (63%) · EBITDA uppgick till -0,9 MSEK (1,3) vilket ger en EBITDA-marginal om -1,6 % · EBITDA, exklusive investeringen på Work and Passion AB uppgick till 1,7 MSEK (1,3) vilket ger en EBITDA-marginal om 2,9 % (2,3) och motsvarar…

Läs mer

MoxieTech lanserar HR-Tech 2.0

MoxieTech’s dotterbolag Work and Passion AB lanserar nu en digital HR-tjänst med namnet wappare.se. Wappare.se är en helt ny mötesplats där passiva arbetssökande synliggör sitt CV mot hundratals potentiella arbetsgivare. Tjänsten erbjuder företag möjligheten att leta bland 1000-tals anonyma CV’n och när man hittat en matchande profil så fungerar det precis som på en traditionell…

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018

Regulatoriskt

Perioden feb-apr · Omsättningen ökade till 65,8 MSEK (48,0) vilket motsvarar en ökning om 37% (37%) · EBITDA uppgick till 2,4 MSEK (3,2) vilket ger en EBITDA-marginal om 3,7 % · Resultat efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (1,6). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 2,8 MSEK (0,9). · Kassaflödet från den löpande…

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB (publ) höll torsdagen den 26 april 2018 extrastämma, varvid följande beslut fattades:

Regulatoriskt

§ 2. Val ordförande vid stämman Till ordförande valdes Thomas Wiberg. § 3. Röstlängd Förteckning över närvarande upprättades: Namn Antal aktier Antal röster Andel Stämmoandel Gungställningen AB, gm Mikael Norberg 7 582 473 7 582 473 58,36% 81% Rikuro AB, gm Martin Ohlsson 1 282 804 1 282 804 9,87% 14% Thomas Wiberg 100 000…

Läs mer

Work and Passion – Första tjänsten där du får betalt för ditt CV

Idag lanserar Maxkompetens Sverige AB (publ) sin nya storsatsning Work and Passion, en helt ny tjänst på svenska marknaden där man kan registrera sitt CV anonymt och få betalt varje gång ett rekryterande bolag vill komma i kontakt. För arbetsgivare och rekryteringsbolag innebär det enkel och smidig tillgång till kompetens de annars inte skulle hitta.…

Läs mer

God tillväxt med lysande framtidsutsikter

Regulatoriskt

Perioden nov-jan · Omsättningen ökade till 64,6 MSEK (49,3), vilket motsvarar en ökning om 31 % · Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK (2,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,2 % (4,8 %) · Resultat efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (0,8) Resultatet har under perioden belastats med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK att jämföra…

Läs mer

Styrelsen för Maxkompetens Sverige AB höjer det finansiella målet

Regulatoriskt

Maxkompetenskoncernen belastas av integrationskostnader av förvärvade bolag men framförallt kostnader för systemutvecklingen av den digitala plattformen Work and Passion som utgör verksamheten för det nya affärsområdet HR-Tech. Renodlat från dessa extra och binära kostnader är koncernen nu på en nivå där vi kan leverera resultat som gör att vi skulle kunna nå vårt finansiella mål,…

Läs mer

Maxkompetens styrelse föreslår namnbyte på koncernen till MoxieTech

Maxkompetens Sverige AB:s styrelse har beslutat att föreslå extra bolagsstämma, som kommer att äga rum under april månad 2018, att besluta om ett namnbyte på koncernen till MoxieTech Group AB. Syftet är att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen då det under våren planeras för att genomföra en storsatsning inom HR-Tech. Med koncernens HR-Tech…

Läs mer

Starkt kvartal - kraftig tillväxt med god lönsamhet

Regulatoriskt

Perioden aug-okt · Omsättningen ökade till 66,7 MSEK (43,0), vilket motsvarar en ökning om 55 % · Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 64 % och uppgick till 4,6 MSEK (2,8) motsvarande en EBITDA-marginal om 6,9 % (6,7 %) · Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (1,3) Resultatet har under perioden belastats med goodwillavskrivningar…

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB presenterar på Stora Aktiedagen den 27 november

Den 27 november klockan 08:00 presenterar Maxkompetens Sverige AB(publ) den senaste utvecklingen för bolaget på den stora Aktiedagen i Göteborg Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live. Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor…

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB (publ) höll tisdagen den 10 oktober 2017 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Regulatoriskt

7 Bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med kvalificerad majoritet av de såväl avgivna som företrädda rösterna och i enlighet med styrelsens förslag, att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,…

Läs mer

Delårsrapport, Q1 maj-juli 2017/2018

Regulatoriskt

Stark tillväxt och ökad EBITDA Perioden maj-juli · Omsättningen ökade till 55,0 MSEK (33,6), vilket motsvarar en ökning om 63 % · Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (1,0) vilket ger en marginal om 2,3 % (2,9 %) · Resultat efter skatt uppgick till -0,7 MSEK (0,0) · Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB

Regulatoriskt

Härmed tillkännager Maxkompetens Sverige AB (publ) att avtalet med Remium Nordic AB avseende Likviditetsgaranti från och med 2017-09-18 sagts upp och slutat gälla. / Ronny Siggelin, koncernchef Maxkompetens Sverige AB Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och…

Läs mer

Ett bra positionerat Maxkompetens.

Multiekonomerna blir idag formellt en del av Maxkompetenskoncernen.  Multiekonomerna slås nu samman med Hampf Ekonomi och Redovisning AB. Maxkompetens Affärsområde Ekonomi och Redovisning blir därmed ett av Stockholms största ekonomi och redovisningsbyråer. Affärsområdet kommer att gå under varumärket Multiekonomerna. Storleken i kombination den långa erfarenheten, bredden av tjänster och den höga digitaliseringsnivån kommer i kombination…

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB (publ) höll onsdagen den 30 augusti 2017 extrastämma, varvid följande beslut fattades:

Regulatoriskt

Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag 1. Bolagets aktiekapital ökas med 70 685,90 kronor genom nyemission av 1 413 718 aktier. 2. Teckningskursen har fastställts till 6,7906046 kronor per aktie utifrån en beräknad volymviktad genomsnittskurs under perioden 2017-04-20 – 2017-07-31 i enlighet med villkoren…

Läs mer

Kallelse till extrastämma i Maxkompetens Sverige AB.

Regulatoriskt

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB (publ) kallas härmed till extrastämma onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 27 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 13.00. Anmälan och deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 24 augusti 2017.…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016/2017 Fortsatt stark tillväxt med ökad lönsamhet

Regulatoriskt

Perioden feb-apr  · Omsättningen ökade till 48,0 MSEK (35,1) vilket motsvarar en ökning om 37% · EBITDA uppgick till 3,2 MSEK (1,2) vilket motsvarar en ökning med 171% och ger en EBITDA marginal om 6,8% (3,4%) · Resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (0,3) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 MSEK…

Läs mer

Maxkompetens har slutfört due diligence för förvärvet av Magna AB.

Regulatoriskt

Efter genomförd due diligence utan anmärkning har Maxkompetens Sverige AB idag slutfört förvärvet av Magna AB. Tillträdesdagen är satt till den 1 juni 2017. En fast köpeskilling om 18,6 MSEK är avtalad. 9 MSEK betalas kontant vid tillträdet, resterande del om 9,6 MSEK betalas genom en apportemission till säljarna där man räknar fram volymviktad snittkurs…

Läs mer

Maxkompetens förvärvar Bemannings och rekryteringsbolag i Stockholm

Regulatoriskt

Maxkompetens Sverige AB har skrivit avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Magna AB. Magna AB grundades 2004 och är ett auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag av Almega. Magna levererar sina tjänster framförallt i Stockholm och har även ett kontor i Umeå. 90 procent av omsättningen består av leverans av Tjänstemän och bolaget har…

Läs mer

Maxkompetens har slutfört due diligence för förvärvet av Multiekonomerna J&M AB

Regulatoriskt

Efter genomförd due diligence utan anmärkning har Maxkompetens Sverige AB idag slutfört förvärvet av Multiekonomerna J&M AB. Tillträdesdagen är satt till den 1 september 2017. En fast köpeskilling om 9,7 MSEK är avtalad. 60 % betalas kontant vid tillträdet, resterande del betalas kontant 12 månader efter tillträdesdagen. Räkenskapsåret 2016 omsatte bolaget drygt 15 MSEK. Vi…

Läs mer

Maxkompetens förvärvar bolag inom Ekonomi, Redovisning och Lön

Regulatoriskt

Maxkompetens Sverige AB har skrivit avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Multiekonomerna J&M AB. Multiekonomerna som grundades 1998 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Ekonomi, Redovisning och Lön. Bolaget har idag ca 500 kunder som framförallt finns i stockholmsregionen. Räkenskapsåret 2016 omsatte bolaget drygt 15 MSEK. Vi beräknar att bolaget bidrar…

Läs mer

Handlingsplan för att öka aktiens fria float i Maxkompetens Sverige AB

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka…

Läs mer

Delårsrapport, Q3 nov-jan 2016/2017

Regulatoriskt

Mycket starkt kvartal

Läs mer

Maxkompetens har tecknat avtal med Aktiespararna

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka…

Läs mer

Maxkompetens avyttrar återstående aktier i Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB

Regulatoriskt

Maxkompetens avyttrar hela sitt innehav om 65 % av aktierna i Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB till TulleboGruppen AB. Försäljningspriset är 2,8 MKR och motsvarar Maxkompetens Sverige ABs anskaffningsvärde inklusive förvärvskostnader. Vinsten per aktie påverkas inte nämnvärt av försäljningen och omsättningen för koncernen beräknas minska 3,8 MKR för bokslutsåret 2016/2017. "Samtidigt som vi…

Läs mer

Delårsrapport Q2 aug-okt 2016

Regulatoriskt

Starkt kvartal – Kraftig tillväxt och god lönsamhet

Läs mer

Kompetensförsörjningsbolaget Maxkompetens har rekryterat Andreas Björklund till styrelsen.

Regulatoriskt

Andreas kommer närmast från tjänsten som Head of Corporate Finance på Remium Nordic AB.

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB (publ) höll onsdagen den 12 oktober 2016 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Regulatoriskt

a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30.  b) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning sker med 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30. c) Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning fastslås till fredagen den 14 oktober 2016 och att utdelning…

Läs mer

Kvartalsrapport, Q1. maj–juli 2016/2017

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000…

Läs mer

Maxkompetens Sverige ABs årsredovisning för 2015/2016 publicerad.

Regulatoriskt

Maxkompetens Sverige AB meddelar idag att årsredovisning för 2015/2016 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.maxkompetens.se Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Maxkompetens kontor på Herkulesgatan 12 från och med idag och de aktieägare och intressenter som önskar få den hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till [email protected],…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Maxkompetens Sverige AB.

Regulatoriskt

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 25 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 10.00. Anmälan och deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 6 oktober 2016.…

Läs mer

Maxkompetens tillträdesdag för Help At Work AB.

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.…

Läs mer

Maxkompetens tillträdesdag för Hampf Ekonomi & Redovisning AB.

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015/2016

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000…

Läs mer

Maxkompetens tecknar avtal avseende SFI.

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.…

Läs mer

Maxkompetens förvärvar ett kompetensförsörjningsbolag inom Ekonomi.

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.…

Läs mer

Maxkompetens förvärvar bemanningsföretag i Stockholm

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.…

Läs mer

Förnyat förtroende för Maxkompetens Sveriges ABs Affärsområde Elevhälsa

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag. Kunskapsskolan i Sverige…

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov–jan 2015/2016

Regulatoriskt

Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på…

Läs mer

Maxkompetens säljer 35 % av aktierna i Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB

Regulatoriskt

Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB bedriver utbildning, kompetensutveckling och e-learning inom vård, skola och omsorg. Bolagets huvudområden är introduktionsutbildningar, yrkesutbildningar, påbyggnadsutbildningar samt kartläggning och validering. Utbildningarna vänder sig till den kommunala vuxenutbildningen, landsting, företag och enskilda personer. Bolaget beräknas omsätta cirka 10 miljoner bokslutsåret 2015/2016. Maxkompetens säljer 35 % av aktierna i Svensk…

Läs mer

Maxkompetens förvärvar Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB

Regulatoriskt

Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB bedriver utbildning, kompetensutveckling och e-learning inom vård, skola och omsorg. Bolaget är ett utbildningsföretag som specialiserat sig på distansutbildning med den studerande i centrum. Bolagets huvudområden är introduktionsutbildningar, yrkesutbildningar, påbyggnadsutbildningar samt kartläggning och validering. Utbildningarna vänder sig till den kommunala vuxenutbildningen, landsting, företag och enskilda personer. Bolaget beräknas…

Läs mer

Maxkompetens på väg att förvärva Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB

Regulatoriskt

Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag. Maxkompetens har påbörjat…

Läs mer

Delårsrapport, Q2. aug–okt 2015

Regulatoriskt

Hög tillväxt under perioden Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på…

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB:s aktier är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första dag för handel den 23 november 2015

Den 18 november 2015 godkände Nasdaq OMX Stockholm AB Maxkompetens Sverige AB:s ("Maxkompetens" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm ("First North"). Första dag för handel är den 23 november 2015 med handelsbeteckningen MAXK och ISIN-kod SE0007640321. Maxkompetens bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.maxkompetens.se. Om Bolaget: Maxkompetens är…

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB tillförs 11,8 MSEK och aktien beräknas listas på Nasdaq First North 23 november 2015

Regulatoriskt

Efter genomförd nyemission tillförs Maxkompetens Sverige AB (”Maxkompetens” eller ”Bolaget”) 11,8 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel på Nasdaq First North beräknas bli den 23 november 2015.

Läs mer

Maxkompetens Sverige AB – nyemission och notering på First North

Regulatoriskt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner I syfte att tillföra Maxkompetens Sverige AB (”Maxkompetens” eller ”Bolaget”) kapital för Bolagets tillväxt- och expansionsplaner, har styrelsen för…

Läs mer