Bolagsordning

Bolagsordning – MoxieTech Group AB (publ), org.nr 556647-6957

Här kan du ladda ned bolagsordningen som pdf

§1. Firma

Bolagets firma är Maxkompetens Sverige AB. Bolaget är publikt.

§2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva rekrytering och bemanning och därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i SVD.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§9. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberätteIse.
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresuItaträkning och koncernbaIansräkning dispositioner beträffande aktiebolagets vins eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  8. Fastställandeav arvoden till styrelsen och revisorerna.
  9. Val av styrelse och revisorer.
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.